Expert Author Eduard Ezeanu
许多孩子长大后缺乏社会信心。 他们长大的环境,他们互动的人,他们从媒体得到的信息往往鼓励他们看到自己在一个贫穷的光,这使得他们缺乏社会信心。

作为家长,你可以防止这种情况发生,你可以确保你的孩子长大了坚实的社会信心,这使他能够舒适地与他人互动。

你需要确保的第一件事是你的孩子得到大量的社会互动和经验。 确保他与其他孩子玩耍,他在他自己的年龄的孩子身边闲逛,并且他不会花太多时间独自一人。

这将确保你的孩子发展良好的社交技巧和人际智力,这将使他相信他与他人的能力,这是社会信心的主要来源。

其次,确保你的孩子收到积极的信息,并对自己感觉良好。 关键是你的孩子认为自己是一个有价值的人,一个可爱的人。

最害羞的孩子和成人是这样的,因为他们认为他们不是可爱的,别人发现他们怪异或无聊,但是这不是真的;这只是一个限制的信念. 你可以通过帮助他看到自己的品质和价值作为一个人来阻止你的孩子发展这样的信念。

此外,重要的是要帮助你的孩子发展有关社会互动的现实的期望。 孩子这些天得到大量的鼓励他们认为他们必须是完美的,每个人都必须喜欢他们的消息。

但这些对任何人来说都是不现实的,不必要的和破坏性的期望。 定期与您的孩子交谈,并教导他,他不一定要完美,如果有些人不喜欢他,那没关系。 帮助他拥抱他的自然缺陷作为一个人,他会更有信心。

最后但并非最不重要的是,如果孩子知道至少有一个成年人可以信任他的支持,那么孩子将更容易建立和维持社会信心。 如果他与同伴进行斗争,他可以与他交谈的成年人,一个会理解他的成年人,一个会给他提供坚实建议并保护他免受伤害的成年人。

所以,为你的孩子而存在,以开放的心态和开放的心态。 知道他可以依靠你会让他敢于承担这个世界的挑战,这将建立他对自己的信心,这将在他的社交生活中流露出来。

应用这些想法和你的孩子将导航社会世界的风度和派头,他将有一个有益的社会生活在他的整个存在。
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: